Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 50-53, 56-67

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

22 april 2021

Datum då anslaget sätts upp

28 april 2021

Datum då anslaget tas ned

20 maj 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00