Kommunens revisorer

Anslag

Beslutande organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

21 april 2021

Datum då anslaget sätts upp

29 april 2021

Datum då anslaget tas ned

21 maj 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00