Kommunstyrelsen

Anslag

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

28 april 2021

Datum då anslaget sätts upp

30 april 2021

Datum då anslaget tas ned

22 maj 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00