Personalutskottet

Anslag

Beslutande organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2 juni 2021

Datum då anslaget sätts upp

4 juni 2021

Datum då anslaget tas ned

27 juni 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00