Barn och utbildningsnämnden

Paragraf 174-175

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

18 november 2021

Datum då anslaget sätts upp

18 november 2021

Datum då anslaget tas ned

10 december 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00