Detaljplan Forshälla-Röd 2:12 m.fl., Skola Skäret, underrättelse om granskning av detaljplan

Kungörelse

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

9 december 2021

Datum då kungörelsen sätts upp

3 januari 2022

Datum då kungörelsen tas ned

28 januari 2022

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00