Socialnämndens arbetsutskott

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

4 maj 2022

Datum då anslaget sätts upp

10 maj 2022

Datum då anslaget tas ned

1 juni 2022

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna Ruthberg

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00