Kultur och fritidsnämnden

Protokoll, omedelbart justerat

§§ 111-113, 118

Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

15 juni 2022

Datum då anslaget sätts upp

15 juni 2022

Datum då anslaget tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00