Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 119-141

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

14 juni 2022

Datum då anslaget sätts upp

21 juni 2022

Datum då anslaget tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00