Kommunfullmäktige

Anslag

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

14 september 2022

Datum då anslaget sätts upp

19 september 2022

Datum då anslaget tas ned

11 oktober 2022

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson