Kultur och fritidsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

21 september 2022

Datum då anslaget sätts upp

22 september 2022

Datum då anslaget tas ned

13 oktober 2022

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell