Socialnämndens arbetsutskott

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

1 mars 2023

Datum då anslaget sätts upp

7 mars 2023

Datum då anslaget tas ned

29 mars 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin