Kommunfullmäktige

Anslag

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

8 mars 2023

Datum då anslaget sätts upp

13 mars 2023

Datum då anslaget tas ned

4 april 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson