Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 52-74

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

9 mars 2023

Datum då anslaget sätts upp

14 mars 2023

Datum då anslaget tas ned

5 april 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson