Socialnämnden

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

15 mars 2023

Datum då anslaget sätts upp

17 mars 2023

Datum då anslaget tas ned

8 april 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin