Barn och utbildningsnämnden

Paragraf 104

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

11 maj 2023

Datum då anslaget sätts upp

11 maj 2023

Datum då anslaget tas ned

2 juni 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson