Kommunfullmäktige

Anslag

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

10 maj 2023

Datum då anslaget sätts upp

15 maj 2023

Datum då anslaget tas ned

6 juni 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson