Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 105-127

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

11 maj 2023

Datum då anslaget sätts upp

16 maj 2023

Datum då anslaget tas ned

7 juni 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson