Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer 134-135 & 144

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 maj 2023

Datum då anslaget sätts upp

16 maj 2023

Datum då anslaget tas ned

7 juni 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren