Beslut om antagande, detaljplan för Källdal 4:7, Herrestad 3:2 m.fl.

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 maj 2023

Datum då anslaget sätts upp

22 maj 2023

Datum då anslaget tas ned

13 juni 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Malin Witt