Samhällsbyggnadsnämnden

Rättad paragraf 162

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 maj 2023

Datum då anslaget sätts upp

23 maj 2023

Datum då anslaget tas ned

14 juni 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren