Socialnämnden

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

17 maj 2023

Datum då anslaget sätts upp

23 maj 2023

Datum då anslaget tas ned

14 juni 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Carina Magnusson