Kommunens revisorer

Anslag

Beslutande organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

3 maj 2023

Datum då anslaget sätts upp

25 maj 2023

Datum då anslaget tas ned

15 juni 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström