Barn och utbildningsnämnden

Protokoll 2023-09-14 omedelbar justering

Paragraf 210

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

14 september 2023

Datum då anslaget sätts upp

14 september 2023

Datum då anslaget tas ned

6 oktober 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson