Valnämnden


Anslag

Beslutande organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

9 november 2023

Datum då anslaget sätts upp

15 november 2023

Datum då anslaget tas ned

7 december 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström