Kommunstyrelsen

Anslag

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

31 januari 2024

Datum då anslaget sätts upp

2 februari 2024

Datum då anslaget tas ned

26 februari 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Markus Hurtig