Detaljplan för Hog 1:1 mfl. underrättelse om granskning

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

23 januari 2024

Datum då anslaget sätts upp

5 februari 2024

Datum då anslaget tas ned

4 mars 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren