Kommunens revisorer

Anslag

Beslutande organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

13 mars 2024

Datum då anslaget sätts upp

28 mars 2024

Datum då anslaget tas ned

19 april 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Kajsa Jansson