Kommunstyrelsen

Paragrafer 67-104

Anslag

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

27 februari 2024

Datum då anslaget sätts upp

28 mars 2024

Datum då anslaget tas ned

23 april 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Fredrick Göthberg