Kultur och fritidsnämnden


Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

28 mars 2024

Datum då anslaget sätts upp

3 april 2024

Datum då anslaget tas ned

24 april 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell