Socialnämndens arbetsutskott


Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

8 maj 2024

Datum då anslaget sätts upp

14 maj 2024

Datum då anslaget tas ned

5 juni 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Carina Magnusson