Socialnämnden

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

22 maj 2024

Datum då anslaget sätts upp

28 maj 2024

Datum då anslaget tas ned

19 juni 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Carina Magnusson