Underrättelse om granskningsutlåtande för ny detaljplan Thorild 12, kv Gallionen

Kungörelse

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

23 maj 2024

Datum då kungörelsen sätts upp

28 maj 2024

Datum då kungörelsen tas ned

18 juni 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Malin Witt