Detaljplan Ammenäs 1:389, bostäder

Kungörelse

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

23 maj 2024

Datum då kungörelsen sätts upp

3 juni 2024

Datum då kungörelsen tas ned

8 juli 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Ola Löfgren