Barn- och utbildningsnämnden Omedelbart justerad paragraf

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

18 juni 2024

Datum då anslaget sätts upp

26 juni 2024

Datum då anslaget tas ned

18 juli 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Susanna Lewy