Socialnämndens arbetsutskott


Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

3 juli 2024

Datum då anslaget sätts upp

3 juli 2024

Datum då anslaget tas ned

25 juli 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin