Kommunens revisorer

Protokoll 2024-06-19

Anslag

Beslutande organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

19 juni 2024

Datum då anslaget sätts upp

10 juli 2024

Datum då anslaget tas ned

1 augusti 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Kajsa Jansson