Offentlig handling

Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter verksamheten.

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen utgör en del av Sveriges grundlag och innebär rätt för alla, såväl svenska som utländska medborgare, att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Uddevalla kommun.

Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Detta innebär att alla kan ta del av dem. Syftet med offentlighetsprincipen är att enskilda människor och sammanslutningar ska ha möjlighet att övervaka den offentliga makten och användningen av offentliga medel.

Vilka handlingar kan jag ta del av?

Du kan ta del av alla handlingar som är allmänna. Undantagna är de som är sekretessbelagda.

Vad är en allmän handling?

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är:  

  • förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier.
  • är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit.
  • är upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.
  • är ett protokoll som har justerats (godkänts).

Undantaget är trycksaker eller sådant som uppenbart saknar betydelse för myndighetens verksamhet, exempelvis massutskick av reklam.

Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretessbelagda handlingar?

Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda (hemliga). Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst.  Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten.

Hur tar jag del av allmänna handlingar?

Du kan antingen besöka oss eller kontakta oss på annat sätt för att läsa allmänna handlingar som inte är hemliga. Handlingar som är yngre än tio år finns hos respektive nämnd, medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Enligt lag har du rätt att få ta del av dem så fort som möjligt.

Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen. Du får inte ta med dig handlingarna hem. Däremot får du kopiera dem och sedan ta med dig kopiorna hem. Avgift för detta kan tas ut enligt särskild taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Avslås begäran om utlämnande av handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning från den aktuella nämnden. Väljer du att överklaga beslutet är det kammarrätten i Göteborg som avgör frågan.

Kontakt

Helena Lennernäs, avdelningschef

+46 522‑69 60 42

helena.lennernas@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor