Rapportering av synpunkter och klagomål 2017

Synpunktshanteringen i Uddevalla kommun omfattar beröm och klagomål. Under 2017 har det totalt inkommit 50 synpunkter varav åtta beröm och 42 klagomål. Sedan 1 juni 2017 bytte kommunen system för synpunktshanteringen, vidtagna åtgärder från 1 januari – 31 maj framgår inte i denna sammanställning då uppföljningen inte gjordes på det sättet innan det nya systemet togs i bruk 1 juni.

Nämnd

Beröm

Klagomål

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

0

2

2

Kommunstyrelsen

0

2

2

Kultur- och fritidsnämnden

1

2

3

Samhällsbyggnadsnämnden

6

19

25

Socialnämnden

1

17

18

Totalt

8

42

50

 

Majoriteten av de inkomna synpunkterna har hanterats genom dialog med uppgiftslämnaren, i de fall de angett att de vill ha återkoppling och övriga åtgärder har då inte behövt vidtas. Flertalet av synpunkterna har inkommit under sista månaden av året varför inga åtgärder ännu kan redovisas. Ett antal av de inkomna synpunkterna har resulterat i förändringar i arbetssätt, uppdatering av rutiner etc, vilket redogörs för i sammanställningen.
De inkomna klagomålen har handlat om:

Bristfällig utomhusmiljö på en förskola
Säkerhet och tillgänglighet på gång- och cykelvägar
Att kommunens tjänstebilar körs utan att följa trafikregler eller regler för parkering
Korttidsboende
Misskötsel på äldreboende
Boendestöd LSS
Trafiksäkerhet
Kommunanställda fimpar på marken
Dålig miljö från verksamhet i hamnen
Bristfällig kontakt inom förskoleverksamheten
Nedskräpning
Dåligt bemötande från kommunens entreprenörer i samband med vägarbete
Undermåligt underhåll av gång- och cykelbanor i samband med behov av snöröjning

De inkomna berömmen har handlat om:

Gatu- och parkenheten har fått beröm för att ha gjort i ordning fint efter asfaltering på Skridskogatan.
Beröm för att skräp har plockats upp på Hällebäcks badplats
Beröm till gatu- och parkenheten för att de gjort i ordning vid räcken runt en trappa
Beröm till gatu- och parkenheten för att julgranen på torget är en naturgran
Beröm till samhällsbyggnadsförvaltningen för julbelysningen.
Beröm till samhällsbyggnadsförvaltningen för att lamporna vid kastanjeallén vid Muséet åtgärdats.

Resultat från inkomna synpunkter:

Klagomål kring hur kommunanställda kör med tjänstefordon. Kommunen har gått ut med instruktioner till anställda kring hantering av tjänstefordon.
Klagomål på kortidsboende, klagomålet har hanterats av enhetschef på det aktuella boendet vidtagna åtgärder har rapporterats.
Klagomål om misskötsel på äldreboende. Klagomålet har resulterat i att en händelseanalys upprättats av medicinskt ansvarig sjuksköterska och en Lex Sarah anmälan är upprättad och skickad till inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Klagomål angående boendestöd för LSS. Klagomålet har resulterat i byte av handläggare och fortsatta möten med kunden.
Klagomål angående dålig miljö från verksamhet i hamnen hanteras inom ett pågående ärende hos miljötillsyn.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00