Rapportering av synpunkter och klagomål 2018

Synpunktshanteringen i Uddevalla kommun omfattar beröm och klagomål. Under 2018 har det totalt inkommit 60 synpunkter, varav 24 beröm och 36 klagomål. Vid en jämförelse med föregående år har berömmen ökat och klagomålen minskat.

Nämnd

Beröm

Klagomål

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

2

1

3

Kommunstyrelsen

0

7

7

Kultur- och fritidsnämnden

3

2

5

Samhällsbyggnadsnämnden

15

14

29

Socialnämnden

4

12

16

Totalt

24

36

60

 

Beröm

Berömmen handlar ofta om att medborgare uppskattar saker som kommunen har gjort i den offentliga miljön; snöröjning och sandning, gatustädning, fin lekplats, markering av cykelbanor, klottersanering, m.m. Det handlar också en hel del om olika enheter i kommunens verksamheter som man tycker fungerar mycket väl med ett stort engagemang från personalen inom förskola, hemtjänst, äldreboende, m.m. Även biokväll för ungdomar, midsommarfirande i museiparken och det nya biblioteket i Ljungskile är saker som uppmärksammats positivt.

Klagomål

En hel del av de inkomna klagomålen är inlämnade av personer som vill vara anonyma och går därför inte för ansvarig förvaltning att återkoppla på. Men ärendena lämnas alltid över från Kontaktcenter till ansvariga chefer, fastän det i ärendedokumentationen kan vara svårt att se om det skett någon åtgärd eller liknande. De flesta klagomålen där personen önskar återkoppling har efterföljts av en diskussion med förvaltningen. Några ärenden har inte hunnit hanteras ännu, eftersom de inkom så sent på året. En del klagomål har också rört sådant som är svårt för kommunen att påverka, till exempel ordningsfrågor eller en störd fisketur.

Exempel på resultat från inkomna synpunkter:

  • Klagomål kring att det var låsta dörrar till en öppen träff med bygglovshandläggare. Kommunen har därefter ändrat rutinerna för att hålla dörren öppen på kvällstid så att det inte ska inträffa igen.
  • Klagomål på bemötande i receptionen till en av kommunens fritidsanläggningar. Ansvarig chef svarar att synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet med värdegrund, kundnöjdhet, m.m.
  • Klagomål på nedtagen parkeringsskylt i samband med renovering av ett räcke. En ny skylt sattes upp.
  • Klagomål på dålig snöröjning. Förvaltningen tar med sig detta i dialog med upphandlad leverantör.
  • Klagomål om bemötande på äldreboende. Klagomålet har resulterat i utredande samtal med personal och den boende och frågan anses därmed omhändertagen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00