Lämna förslag och medborgarförslag

Alla kan lämna in förbättringsförslag inom kommunens ansvarsområde för mindre åtgärder. som inte kräver politisk behandling i nämnd. Förslaget skickas till berörd förvaltning för handläggning och återkoppling. Handläggningstid är som regel kortare för förslag än för medborgarförslag.

Medborgarförslag är reglerat i kommunallagen och måste beslutas av ansvarig nämnd eller kommunfullmäktige.Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerad utredningen är och kan ta upp till ett år.

Alla som är folkbokförda i Uddevalla kommun kan lämna medborgarförslag. Medborgarförslag kan även lämnas av flera kommuninvånare. Däremot får föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag inte lämna medborgarförslag .

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet. Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Ett medborgarföslag behandlas så att kommunfullmäktige/nämnd kan fatta beslut inom ett år från det förslaget lämnades in. När beslut ska tas bjuds förslagsställare in och har yttranderätt.

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »