Medborgardialog

En utvecklad medborgardialog är ett prioriterat utvecklingsområde i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun har sedan 2007 arbetet med demokratiutveckling och medborgardialog i projektform, sedan april 2014 är medborgardialog, genom det systematiska arbetssättet, en integrerad del i Uddevalla kommuns styrning.

Det systematiska arbetssättet är indelat i tre områden

Vid förändringar som berör människor i rollen som medborgare i Uddevalla kommun ska kommunen informera och ha en vilja att lyssna på medborgarnas synpunkter. Vid dessa informationsinsatser ska kommunen vara uppmärksam på var det finns behov av att komplettera informationen med dialog. Kommunen ska medvetet välja att ta steget från att informera till att föra dialog.

Samtliga nämnder ska årligen i arbetet med budgetdialog, internbudget och verksamhetsplan utse lämpliga objekt alternativt områden för arbete med medborgardialog. Utifrån delaktighetstrappan anges graden av inflytande som tilldelas medborgarna. Delaktighetstrappan består av fyra steg:

  • veta
  • tycka
  • göra
  • bestämma

Vid planering, genomförande och utvärdering av medborgardialogprocesser ska jämställdhetsperspektivet beaktas för att säkerställa att män-kvinnor och flickor-pojkar får likvärdiga förutsättningar att delta och komma till tals.

Samtliga nämnder ansvarar för att följa upp arbetet med medborgardialog. Uppföljningen ska ske genom nämndernas ordinarie uppföljningsrutiner i styrkorten.

Förslag på sidor