Medborgarförslag

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerad utredningen är och kan ta upp till ett år. Har du ett förslag som kräver en snabbare hantering kan du använda vår e-tjänst frågor och synpunkter.

Alla som är folkbokförda i Uddevalla kommun kan lämna medborgarförslag. Medborgarförslag kan även lämnas av flera kommuninvånare. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna medborgarförslag.

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet. Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Hur behandlas ett medborgarförslag

  • Förslag ska behandlas så att kommunfullmäktige/nämnd kan fatta beslut inom ett år från det förslaget lämnades in
  • När beslut ska tas angående medborgarförslaget kontaktas förslagsställaren
  • Den som lämnat in ett medborgarförslag har yttranderätt när förslaget behandlas i fullmäktige/nämnd
  • Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska redovisas i samband med redovisning av ej färdigbehandlade motioner (april och oktober)
  • Medborgare som behöver språklig hjälp för att formulera ett medborgarförslag ska i god tid meddela kansliet så att relevanta resurser kan förberedas
Förutsättningar för att lämna medborgarförslag
Förslaget ska falla under kommunfullmäktiges ansvarsområde som inte tidigare behandlats. Alla som är folkbokförda i Uddevalla kommun kan lämna medborgarförslag.
PUL
Registrering av personuppgifter får inte ske utan personens medgivande. Genom att klicka på "skicka" godkänner du att Uddevalla kommun lagrar och publicerar de uppgifter du lämnat. Detta är dels i syfte för att du, och andra intressenter, skall kunna följa ditt ärende i medborgarförslagsdelen, dels för att kommunen skall kunna inbjuda dig som förslagsställare till sammanträdestillfället där ditt förslag kommer att tas upp och även till vidare diskussion och dialog.

Vill du skicka brev är adressen:
Uddevalla kommun
Kommunledningskontoret
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Märk brevet med "Medborgarförslag"

OBS! Glöm inte att ange namn och fullständig adress.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00