Författningssamlingen

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden.

Författningssamling

Varje kommun ska enligt kommunallagen kap 8 § 13 ha en författningssamling. En författningssamling är en sammanställning av styrande dokument som kommunen har antagit med stöd av lagstiftning. Här finns samtliga kommunala föreskrifter, taxor, policyer, riktlinjer och bestämmelser som har antagits av nämnderna eller av kommunfullmäktige.

Arbetsordning, reglemente och bestämmelser för politiska organ

Kommunala bolag, stiftelser och förbund

Taxor och avgifter

Personal och förtroendevalda

Utbildning och barnomsorg

Bygga, bo och miljö

Trafik, resor och föreskrifter för allmänna platser

Styrning och ledning

Föreningar och sponsring

Kontakt

Helena Lennernäs, avdelningschef

+46 522‑69 60 42

helena.lennernas@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor