Globala mål

FN:s 17 globala mål

Hållbar utveckling i Uddevalla kommun

Uddevalla kommun arbetar för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi arbetar för att minska fattigdom och orättvisor, öka jämlikhet, förverkligande av de mänskliga rättigheterna och för att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Utgångspunkten är kommunens vision och strategisk plan. Kommunens vision ”Uddevalla - en plats för hela livet” visar riktningen för en hållbar framtid, där vi mår bra och har en framtidstro och tillit.
Strategisk plan konkretiserar visionen under mandatperioden 2023-2026 och ger kompassriktningar inom ledorden; tillit, ständig utveckling och ekonomisk balans. I strategisk plan står bland annat att vi stärker demokratin och engagemanget så vi får ett inkluderande samhälle med stor sammanhållning. En positiv samhällsutveckling, där vår unika natur prioriteras. Tillsammans ska vi arbeta för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Pågående arbete för hållbar utveckling

I kommunen finns många exempel på pågående arbete för en hållbar utveckling. Uddevalla kommun arbetar för att åstadkomma jämställdhet och bejakar allas lika rättigheter och värde. Vi strävar efter integration, inkludering och delaktighet, bland annat genom satsningar på arbetsmarknadsåtgärder och på främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa. Uddevalla kommuns invånare ges möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling på olika sätt. Exempelvis genom deltagande i medborgardialoger och genom de olika inflytandeorganen Ungdomsfullmäktige, Rådet för äldre samt Rådet för personer med funktionsnedsättning. Alla som är folkbokförda i kommunen kan också lämna medborgarförslag. Synpunkter och förbättringsförslag kan alla lämna.

Folkhälsoarbetet har fokus på att förbättra hälsan i befolkningen och att hälsan ska vara jämlikt fördelad mellan grupper och områden i kommunen. Vi har satsningar på bland annat föräldraskapsstöd, läsfrämjande, meningsfull fritid, trygg skolmiljö, ökad fysisk aktivitet, och på inkludering för alla åldersgrupper. Kommunens välfärdsredovisning utgör ett kunskaps- och beslutsunderlag för arbete och satsningar för social hållbar utveckling. Samverkan med idéburen sektor spelar en viktig roll för kommunen. Kommunen och idéburen sektor i Uddevalla har en en överenskommelse om samverkan för stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och en bättre välfärd. Partsgemensamt har man arbetat fram en samverkansplan, gemensamma samhällsutmaningar har identifierats och arbetet för att gemensamt försöka åtgärda några av dessa har påbörjats.

Uddevalla kommuns miljöpolicy är riktlinjen för ekologisk hållbar utveckling och de sex övergripande miljömål visar vad vi ska prioritera. Det finns också styrdokument med inom vissa miljömål som tydliggör åtgärder, såsom energi- och klimatplan och avfallsplan. Energi- och klimatplanen har syfte och mål att bli en fossiloberoende kommun 2030. Det finns tre områden som står i fokus i energi och klimatplanen, det är inom dessa områden som det bedöms vara viktigast att genomföra åtgärder och som det pågår arbete med. Områdena är mobilitet och transporter, energianvändning och produktion samt cirkulär konsumtion. Avfallsplanen syftar till en hållbar avfallshantering och att ge förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Avfallsplanens mål utgår från avfallshierarkin, där minimering, återanvändning och återvinning är prioriterat.

Kommunen har beslutat att genomföra åtgärder från länsstyrelsens åtgärdsprogram, med fokus på hållbar användning av vattenmiljöer och hållbart brukande av skog och odlingslandskap.

Inom ramen för Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” finns kommunernas klimatlöfte och åtagande för specifika åtgärder, som kommunen själv bestämmer hur många och vilka. De löften som är aktuella under perioden 2024-2026 har fokus på bland annat minskat matsvinn, energieffektivisering, grön finansiering och cirkulära möbler.

 

Kontakt

Birgitte Johansson, strateg

+46 522‑69 73 58

birgitte.johansson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor