Globala mål

FN:s 17 globala mål

Uddevalla kommun och FN:s 17 globala mål

Uddevalla kommun arbetar tillsammans med övriga Sverige och hela världens länder för att nå en hållbar utveckling till 2030. Gemensamt arbetar vi för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

I kommunens strategiska plan, som är framtagen av politikerna, ingår FN:s globala mål och Agenda 2030 som en övergripande strategi. Hållbar utveckling ska vara vägledande för alla beslut i kommunen. Det innebär en ständig strävan efter att tillämpa de globala miljömålen och Agenda 2030.

Ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling

År 2015 skapade världens ledare i FN de 17 globala målen för att nå en hållbar utveckling och en agenda sattes för arbetet att nå målen till 2030, kallad Agenda 2030. En viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen var de tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

Uddevalla kommun arbetar med Agenda 2030 dels genom medborgarnas medbestämmanderätt, genom den ekonomiska fördelningen och genom insatser för att miljön ska påverkas så lite som möjligt.

Pågående arbete för hållbar utveckling

I kommunen finns många exempel på pågående arbete för en hållbar utveckling. Uddevalla kommun arbetar för att åstadkomma jämställdhet och bejakar allas lika rättigheter och värde. Vi strävar efter att åstadkomma integration, inkludering och delaktighet. Vi gör detta genom arbetsmarknadsåtgärder och genom främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa. Genom stöd och samverkan med kulturverksamheter och föreningar når vi ut till fler invånare i kommunen. Inom skolan sker undervisning av hållbart lärande. Vid planering och framtagande av nya detaljplaner tas i möjligaste mån hänsyn till de tre dimensionerna i hållbar utveckling: de ekonomiska, sociala och ekologiska.

Våra medborgare är delaktiga i Uddevalla kommuns utveckling, bland annat i framtagandet av en ny översiktsplan, genom Ungdomsfullmäktige och genom att alla boende i kommunen har möjlighet att lämna in medborgarförslag.

Fossilfritt Uddevalla 2030

Sedan 2010 är Uddevalla kommun Fairtradediplomerad, kommunen är också ISO 14001 certifierad. Detta innebär att kommunen blir granskad av externa miljörevisorer vad gäller hur vi arbetar med miljöfrågor i organisationen. Nu är ett viktigt mål för Uddevalla kommun att bli ett Fossilfritt Uddevalla 2030.

Uddevalla kommun deltar under 2020-2021 i Glokala Sverige. Det är ett projekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner, och syftar till att höja engagemanget och kunskapen om de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Kontakt

Birgitte Johansson, strateg

+46 522‑69 73 58

birgitte.johansson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor