Prognosen för 2016 är ett överskott på +47 mkr

Delårsrapport april 2016 för Uddevalla kommun. Kommunens prognosticerade resultat för 2016 är +47 mkr. Budgeterat resultat är +30 mkr.

Resultatet t.o.m. april

Kommunens resultat t.o.m. april uppgår till +7 mkr. Det budgeterade periodresultatet uppgår till -41 mkr. Skillnaden på +48 mkr mot budget beror bl a på bättre resultat än planerat för nämnderna och periodiseringseffekter av nytt löneavtal.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter uppgår till +25 mkr och samtliga nämnder utom socialnämnden redovisar överskott för perioden. 

Resultatet för kommunkoncernen uppgår till +60 mkr. Förutom kommunens resultat redovisar några företag större överskott, Uddevalla Energi +36 mkr, Uddevallahem +9 mkr, Uddevalla Hamnterminal AB +3 mkr, HSB-stiftelsen Jakobsberg +2 och Räddningstjänstförbundet MittBohuslän +1 mkr (vår andel om 64 %). Uddevalla Turism AB och Gustafsbergsstiftelsen redovisar vardera ett underskott på -2 mkr respektive -1 mkr.

Investeringar

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 146 mkr, varav kommunen svarar för 37 mkr. Merparten av investeringar återfinns inom Uddevallahem, Uddevalla Energi AB, Uddevalla Hamnterminal AB och Uddevalla Vatten AB.

Invånarantal

Invånarantalet har ökat under första tertialet med runt 285 personer och uppgår till ca 54 470 personer.   

Helårsprognosen

Helårsprognosen för kommunen är +47 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på +30 mkr, detta ger en positiv budgetavvikelse på +17 mkr.

I prognosen ingår nämndernas underskott på -15 mkr. Positivt skatteintäktsutfall ger +6 mkr, lägre pensionskostnader och arbetsgivaravgift än budgeterat ingår med +17 mkr, och positivt finansnetto med +3 mkr.

I nämndernas prognosticerade resultat bedöms socialnämnden få ett underskott på -21 mkr. Övriga nämnder räknar med överskott.

Årsprognosen för hela kommunkoncernen är +120 mkr att jämföra med budgeterade +102 mkr.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 198 mkr mot budgeterade 225 mkr. Kommunen beräknas klara det lagstadgade balanskravet utifrån nuvarande prognos.

Delårsrapport »

För mer information kontakta gärna:
kommunalrådet Ingemar Samuelsson, telefon 0522-69 61 01,
e-post ingemar.samuelsson@uddevalla.se, eller ekonomichef  Kenneth Erlandsson, telefon 0522-69 60 03, e-post kenneth.erlandsson@uddevalla.se.


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00