Uddevalla kommuns preliminära resultat för 2016 är +140 miljoner kronor

Resultatet betydligt högre än budget

Det preliminära resultatet för 2016 på 140 miljoner kronor är 110 miljoner kronor högre än budget (som är 30 miljoner kronor) och högre än prognoserna i delårsrapporterna under året.

Sedlar och mynt

Resultatet beror på flera positivt samverkande faktorer där bland annat nämndernas ordinarie verksamheter har gett ett överskott mot budget på 40 miljoner kronor (1,3 % i förhållande till budgeten). I detta ingår 26 miljoner kronor av det generella flyktingstatsbidraget på totalt 36 miljoner kronor som erhölls 2015. En annan bidragande orsak jämfört med budget och prognoser är mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under 2016. Statsbidraget i denna del påverkar resultatet positivt med 27 miljoner kronor. I denna del kommer ett underskott, som idag kan bedömas uppgå till ungefär samma storlek, att uppstå under 2017 på grund av kvardröjande avvecklingskostnader av boende och personal samt lägre statsbidrag.

Nämnderna 40 miljoner kronor bättre än budget

Samtliga nämnder visar överskott jämfört med budget.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott på 8 miljoner kronor. Den stora volymtillväxten inom nämndens område har lett till konsekvenser i form av brist på verksamhetsanpassade lokaler och möjlighet att rekrytera behörig personal i den omfattning som krävs.

Socialnämnden, som under året prognostiserat underskott för 2016, har istället vänt till ett överskott mot budget på 7 miljoner kronor. Bidragande orsaker till detta är bland annat ett intensivt arbete med att komma till rätta med kostnadsökningen för placeringar av barn och unga i familjehem och på institution samt ett förändrat arbetssätt med färdigbehandlade patienter i sjukvården. Det sistnämnda har lett till att kommunens betalningsansvar till regionen i princip eliminerats.

Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse på 7 miljoner kronor. Här bidrar överskott vid försäljning av fastigheter med 4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har 15 miljoner kronor i positiv avvikelse. 10 miljoner kronor avser kostnader för ungdomsanställningar som bland annat blivit lägre genom att Arbetsförmedlingen istället för kommunen finansierade den inledande praktikperioden. Därutöver finns överskott på grund av vakanta tjänster.

Kommunfullmäktige respektive kultur- och fritidsnämnden redovisar båda cirka 1 miljon kronor i överskott vardera.

Högre finansnetto samt skatteintäkter på budgeterad nivå

Fortsatt låg ränta och begränsade investeringar bidrar till att finansnettot ger ett överskott mot budget på 7 miljoner kronor. Här ingår även återbäring från Kommuninvest med 5 miljoner kronor. Kommunen har i dagsläget ingen låneskuld.

Skatteintäkter inklusive generella bidrag och utjämning ligger i stort sett på budgeterad nivå.

Investeringar

Investeringarna uppgår till 135 miljoner kronor. De största investeringarna har skett i inventarier, maskiner med mera med 35 miljoner kronor, grundskolor 23 miljoner kronor, gator/vägar 14 miljoner kronor samt markförvärv 18 miljoner kronor.

Pressmeddelande

För mer information, kontakta gärna:

Ingemar Samuelsson
Kommunalråd
Telefon 0522-69 61 01
E-post ingemar.samuelsson@uddevalla.se

Kenneth Erlandsson
Ekonomichef
Telefon 0522 - 69 60 03
E-post kenneth.erlandsson@uddevalla.se.

För frågor angående ensamkommande flyktingbarn:

Malin Krantz
Socialchef
Telefon 0522 – 69 70 20
E-post malin.krantz@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00