Trygghet och riktning framåt i badhusfrågorna

Pressmeddelande från Samverkansmajoriteten 2019-03-27.

När Samverkansmajoriteten tillträdde var processen kring Uddevalla kommuns nya badhus ett topprioriterat ärende. Vi i Samverkansma­joriteten hade som uppsatt mål att placering för både det permanenta badhuset samt det tillfälliga badet skulle vara beslutat inom det första kvartalet 2019. Under kommunfullmäktige i februari löstes frågan om placering av det kommande badhuset. Idag togs beslut på kommunsty­relsens marsmöte om placering av det tillfälliga badet på fastigheten Sörvik 1:36.

Bakgrunden till behovet av ett tillfälligt bad ligger i att det nya badhuset är beslutat att uppföras på samma plats som det nuvarande. Det innebär att från och med och med den dag rivning av den gamla badanläggning­en påbörjas, fram till dagen för driftsättning, så behöver vi i Uddevalla kommun söka en tillfällig lösning för att inte få ett avbrott i den pågåen­de verksamheten.

Samverkansmajoriteten är trygga i att vi hittat en lämplig placering för det tillfälliga badet. Det är i detta samtidigt viktigt att understryka att det tillfälliga badet inte är ett fullskalig badhus/simhallsanläggning, utan just en tillfällig lösning för att kunna tillgodose delar av de primära beho­ven som finns inom simundervisning, föreningslivet och motion.

Samverkansmajoriteten gav tidigt ett uppdrag till kommunledningen att både hitta en placering för det tillfälliga badet samt en modell för genomförandet. Två övergripande ramar har varit tid och budget. Tiden är avgörande eftersom det nuvarande badhuset är i undermåligt skick samtidigt som det behöver finnas ett färdigt alternativ den dagen som rivning av den gamla simhallen påbörjas. Den budget som är avsatt för det tillfälliga badet är en ren extrakostnad som uppstår med bakgrund i att det kommande badet byggs på nuvarande anläggningsplats. Vi söker därför naturligtvis en så effektiv och resurssnål tillfällig lösning som möjligt.

Modellen för det tillfälliga badet är förslaget att vara i form av en tillfäl­lig hall med bassänger som kan få olika funktion och indelningar. Den tillfälliga anläggningen sätts upp av en extern aktör som sedan ansvarar för tekniken och avlägsnar den tillfälliga anläggningen efter perioden.

I processen har kommunen sett över ett flertal platser i kommunen där sedan åtta placeringar utretts med fördjupade kriterier som exempelvis:

  • Uddevalla kommun ska ha rådighet för marken
  • Platsen ska nås / ha möjlighet till bra kollektivtrafik
  • Det ska vara större hårdgjorda yta
  • Centralt placerad mark
  • Minimerad risk för överklagande

Detta urval resulterade i att kommunledningskontoret landade i försla­get som beslutades på dagens kommunstyrelsemöte.

Processen framåt hanteras nu skyndsamt och med prioriterade frågor som bygglov, entreprenör, teknik och infrastruktur och samtal med föreningar för att skapa ytterligare trygghet i processen framåt.

Preliminär plan för driftsättning av det tillfälliga badet är hösten 2020.

Pressmeddelande Pdf, 77.7 kB. (pdf)