Delårsrapport april 2021 för Uddevalla kommun

Prognosen för 2021 pekar mot ett överskott på 124 mkr.

Sedlar som ligger i en hög.

Foto: Riksbanken

Resultat t.o.m. april

Kommunens resultat t.o.m. april uppgår till 18 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på -67 mkr för perioden. Budgetavvikelsen på 85 mkr beror till en del på nämndernas samlade budgetavvikelse på 33 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en budgetavvikelse på 33 mkr och avser bl.a budgetmedel för kommande löneavtalskostnader, avskrivningskostnader för ej igångsatta investeringar och för kommande badhusdrift. Dessutom avviker skatteintäkter och generella statsbidrag med 20 mkr mot budget.

De allra flesta nämnderna har en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen har socialnämnden med 23 mkr och kommunstyrelsen med 8 mkr.
Kultur och fritidsnämnden och Barn och utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -1,3 mkr respektive -0,6 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inkl. bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till 77 mkr. Förutom kommunens resultat på 18 mkr uppgår resultatet för Uddevalla Energi AB till 44 mkr, Uddevallahem 17 mkr, HSB stiftelsen Jakobsberg 1 mkr och Ljungskilehem 1 mkr. Uddevalla Turism AB, Uddevalla Omnibus AB och Uddevalla Hamnterminal AB redovisar underskott.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 95 mkr och kommunkoncernens till 183 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar återfinns inom Uddevalla Vatten AB, Uddevalla Energi AB, Uddevallahem och Uddevalla Hamnterminal AB.

Invånarantal

Invånarantalet har under årets första 4 månader ökat med 52 personer och uppgår 2021-04-30 till 56 839 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är 124 mkr att jämföra med ett budgeterat resultatet på 34 mkr. Resultatet innehåller en jämförelsestörande post på 23 mkr så budgetavvikelse exkl. jämförelsestörande poster är 67 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott på -41 mkr. I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos kommunstyrelsen med -5 mkr, socialnämnden med 15 mkr, kultur och fritidsnämnden -8 mkr, samhällsbyggnadsnämnden -16 mkr och Barn- och utbildningsnämnden bedöms hamna på -27 mkr.

I övrigt finns det centrala öronmärkta medel som ger en nettoavvikelse på 50 mkr. En del av dessa ger överskott då de inte kommer att förbrukas under året som exempelvis ökad drift av nytt badhus samt för investeringar som inte kommit igång. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger en avvikelse på 58 mkr.

Den pågående pandemin med restriktioner, åtgärder och smittspridning har påverkat samhället på många sätt för medborgare, brukare och medarbetare.

Påverkan på kommunens verksamheter har fortsatt och har effekter både på den verksamhet som bedrivs och kommunens ekonomi. För flera av de ekonomiska konsekvenserna har kommunen erhållit kompensation i form av sänkt arbetsgivaravgift, sjuklöneersättning och ökade statsbidrag vilket bidrar till kommunens positiva helårsprognos. Verksamheterna har anpassat sig och bedrivit verksamheten på annorlunda sätt och samtidigt anpassat kostnaderna till den rådande situationen. Det finns dock en risk att det inom delar av verksamheten kan få effekter i form av ökade behov framåt i tiden, till exempel inom vård- respektive utbildningsområdet.

De ekonomiska konsekvenserna för kommunen av pandemin är för närvarande svåra att bedöma.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 215 mkr att jämföra med budgeterade 122 mkr. Det ger en budgetavvikelse på 93 mkr som till största del beror på kommunens budgetavvikelse.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 437 mkr och kommunkoncernens till 870 mkr.

Pressmeddelande Pdf, 128.4 kB. (pdf för utskrift)

För mer information kontakta gärna:

Ingemar Samuelsson, kommunalråd
Telefon: 0522–69 61 03
e-post: ingemar.samuelsson@uddevalla.se

Bengt Adolfsson, ekonomichef
Telefon: 0522–69 60 15
e-post: bengt.adolfsson@uddevalla.se