Delårsrapport augusti 2021 för Uddevalla kommun

Prognosen för 2021 pekar mot ett överskott på 180 mkr

Sedlar som ligger i en hög.

Foto: Riksbanken

Resultat t.o.m. augusti

Kommunens resultat t.o.m. augusti uppgår till 189 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på 40 mkr för perioden. Budgetavvikelsen på 149 mkr beror till en stor del på nämndernas samlade budgetavvikelse på 56 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en budgetavvikelse på 48 mkr och avser bland annat avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift. Dessutom avviker skatteintäkter och generella statsbidrag med 45 mkr mot budget.

De allra flesta nämnderna har en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen har socialnämnden med 44,6 mkr och kommunstyrelsen med 16,4 mkr.
Barn och utbildningsnämnden och Kultur och fritidsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -5,2 mkr respektive -0,7 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till 287 mkr. Förutom kommunens resultat på 189 mkr uppgår resultatet för Uddevalla Energi AB till 60 mkr, Uddevallahem 37 mkr, Ljungskilehem 2 mkr och Uddevalla Hamnterminal AB 4 mkr.

Uddevalla Turism AB, HSB stiftelsen Jakobsberg, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och Uddevalla utvecklings AB redovisar underskott.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 228 mkr och kommunkoncernens till 410 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar återfinns inom Uddevalla Vatten AB, Stiftelsen Uddevallahem och Uddevalla Energi AB.

Invånarantal

Invånarantalet har hittills under året ökat med 260 personer och uppgår 2021-08-31 till 57 050 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är 180 mkr att jämföra med ett budgeterat resultat på 34 mkr. Resultatet innehåller en jämförelsestörande post på 36 mkr så budgetavvikelse exklusive jämförelsestörande poster är 110 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott på -5 mkr. I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos kommunstyrelsen med 1,5 mkr, socialnämnden med 35 mkr, kultur och fritidsnämnden -8 mkr, samhällsbyggnadsnämnden -7 mkr och barn- och utbildningsnämnden bedöms hamna på -27 mkr.

I övrigt finns det centrala öronmärkta medel som ger en nettoavvikelse på 86 mkr. En del av dessa ger överskott då de inte kommer att förbrukas under året som exempelvis avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger en avvikelse på 67 mkr.

Effekter av pandemin har påverkat samhället på många sätt för medborgare, brukare och medarbetare. Pandemin har också påverkat kommunens verksamhet ekonomiskt samtidigt som åtgärder från staten ger viss kompensation, i vissa fall direkt till nämnden, i andra fall centralt till kommunen.

Verksamheterna har anpassat sig och bedrivit verksamheten på annorlunda sätt och samtidigt anpassat kostnaderna till den rådande situationen. Det finns dock en risk att det inom delar av verksamheten kan uppstå effekter i form av ökade behov framåt i tiden, till exempel inom vård- respektive utbildningsområdet.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 280 mkr att jämföra med budgeterade 122 mkr. Det ger en budgetavvikelse på 158 mkr som till största del beror på kommunens budgetavvikelse.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 410 mkr och kommunkoncernens till 777 mkr.

Pressmeddelande för utskrift (pdf) Pdf, 134.5 kB.

För mer information kontakta gärna:
Ingemar Samuelsson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0522–69 61 01
e-post: ingemar.samuelsson@uddevalla.se

Bengt Adolfsson
Ekonomichef
Telefon: 0522–69 60 15
e-post: bengt.adolfsson@uddevalla.se